– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Internasjonal fremvekst av et akkrediterings-regime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer

I denne analysen ser vi nærmere på temaet akkreditering i en global kontekst: bakgrunnen for akkreditering, utviklingstrekk, litt om fremveksten av falske akkrediteringsprosesser, samt den nasjonale rollen som NOKUT er gitt på området.

Hensikten med denne presentasjonen er å øke oppmerksomheten i forhold til utdanning med uakseptabel kvalitet og uredelige tilbud og tilbydere, både for å få større forståelse for de kvalitetssikringsmekanismene som er valgt innenfor høyere utdanning samt stimulere til at disse tas i bruk.

Sammendrag

Akkreditering av høyere utdanning – er en del av de mekanismer som skal bidra til utdanningskvalitet og har vært i rask vekst innen det europeiske utdanningslandskapet de siste par tiår. Konseptet er inspirert av amerikanske systemer som utviklet seg utover 1900-tallet som en reaksjon på sterk økning i private aktører og manglende nasjonale systemer for kvalitetssikring og godkjenning. Stadig flere land tar i bruk akkreditering for å sikre egen utdanningskvalitet og dette får store implikasjoner for internasjonal mobilitet og samarbeid. Akkreditering av institusjoner, studietilbud og krav om akkreditert utdanning ved vurdering av individuelle kvalifikasjoner fører til et stort byråkrati både med hensyn til akkrediteringsprosessene, internasjonal harmonisering av disse og informasjonsutveksling over landegrensene relatert til akkrediteringsstatus.

Presentasjonen tar for seg hovedtrekkene i det konseptet som brukes for å kvalitetssikre utdanning, årsaken til at slike mekanismer er nødvendig og litt om de fordeler og utfordringer som slike prosesser medfører. Arbeidet med å kvalitetssikre høyere utdanning følger en tradisjonell tredeling der ansvar og rettigheter er delt mellom den som har ansvar for utdanningen, utdanningstilbudet som gis og en person som rettmessig tar en utdanning og dermed kvalifiserer til en akademisk grad.

  • utdanningsinstitusjon (tilbyder)
  • studietilbud (tilbud)
  • enkeltpersons akademiske kvalifikasjon

Med opprettelsen av NOKUT i 2003 etableres et system med ekstern akkreditering av institusjoner og studietilbud innen høyere utdanning også i Norge, samtidig som vi får et system for akademisk god-kjenning av utenlandske kvalifikasjoner for det uregulerte arbeidsmarkedet – generell godkjenning – der akkreditert utdanning legges til grunn. NOKUT har dermed det nasjonale ansvaret både for akkreditering, godkjenning av individuelle kvalifikasjoner fra utlandet og informasjon om utdanning.

Stadig nye land utenfor Europa og USA følger etter, men systemene og prosessene varierer. Behovet for og kravet om synlige kvalitetssikringsprosesser har også skapt nye og alternative tilbydere, og vi ser nå framveksten av et nytt marked med korrupte foretak, falske og fiktive prosesser, til skade for studenter, akademia og arbeidsmarkedet, og en stor belastning for forvaltningen. Akkrediterings-konsortier er et av tiltakene for å håndtere disse utfordringene, men fremdeles gjenstår et viktig spørs-mål om det er behov for internasjonale reguleringer eller et internasjonalt system for akkreditering av høyere utdanning for å beskytte samfunnet mot uhederlige utdanningstilbud og samarbeidspartnere.

Globalisering av utdanningsmarkedet fører til strengere reguleringer og økt byråkrati, men kanskje er det prisen vi må betale for de fordeler og muligheter som global samhandling gir.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Ida Lønne
Dato: 15.04.2012
Rapportnr: 2012-2
ISSN-nr. 1892-1604