– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 2009–2012: Kandidatundersøkelse

I en studie gjennomført høsten 2013, har personer som har søkt NOKUT om godkjenning av sin utenlandske utdanning svart på spørsmål om sine erfaringer med ordningen og NOKUTs servicetilbud. Hensikten med studien er å få en bedre oversikt over hva kandidatene gjør i dag og hvordan NOKUTs godkjenningsdokument har vært til nytte i prosessen med å få innpass i det norske arbeidsmarkedet.

Sammendrag

Studien omfatter ca 4 500 respondenter med utdanning fra 129 land. Her framkommer det at ordningen fungerer godt og at søkerne er godt fornøyd med NOKUTs tilbud. Av de som får godkjent en hel grad, er 60 % likestilt med en norsk bachelorgrad.

Nesten halvparten av søkerne har fått jobb før de får utdanningen godkjent av NOKUT, og 54 % oppgir at de har en jobb som er relatert til utdanningen. Av de som har brukt godkjenningsdoku-mentet i prosessen med å finne jobb, er mer enn halvparten godt fornøyd med arbeidsgivernes kjennskap til godkjenningsordningen. I den gruppen informanter som søker om studieplass og får et tilbud, er holdningen overveidende positiv både til godkjenningsdokumentets verdi og lærestedenes kjennskap til NOKUTs godkjenningsordning.

De seks utdanningslandene som har størst antall vedtak er Polen, Litauen, Russland, Filippinene, Serbia og Ukraina. Tilsammen representerer disse landene 47 % av vedtakene i denne studien og 1926 personer med høyere utdanning og godkjenning av en grad som kan likestilles med en norsk grad på minimum høyskolekandidatnivå. Ser vi på sammenhengen mellom utdanningsland og hva informantene gjør i dag, ser vi at de landene som er gitt høyest andel mastergradsgodkjenninger, Polen, Serbia og Litauen, i større grad oppgir å ha jobb relatert til utdanningen. Filippinene er det landet som har størst andel høyskolekandidatgodkjenninger, og her er det kun 28 % som mener de har relevant jobb i forhold til utdanningen. Høyest andel personer som fortsetter utdanningen sin i Norge, finner vi fra Russland, Ukraina og Filippinene.

Undersøkelsen peker ut tre områder NOKUT bør følge opp:

  • saksbehandlingstid
  • informasjon til arbeidsgivere
  • behov for ytterligere analyser

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Avdeling for utenlandsk
utdanning og Avdeling
for utredning og analyse
Dato: 08.07.2014
Rapportnr: 2014-2
ISSN-nr. 1892-1604