– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studiebarometeret 2016 – gjennomføring og svarinngang

NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om opplevd studiekvalitet blant norske studenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Data fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no. Formålet er å gi læresteder, studenter, studiesøkere, myndigheter og andre aktører informasjon om studiekvalitet.

Sammendrag

Undersøkelsen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016. Vi spør om studentenes syn på ulike dimensjoner ved studiekvalitet på eget studieprogram.

Alle studenter som er i sitt 2. studieår, og alle som er i sitt 5. studieår i et studieprogram inngår i populasjonen. I 2016 var 46 universiteter og høyskoler og drøyt 1 800 studieprogram med i undersøkelsen. Totalt sett utgjør dette nesten 64 000 studenter, av disse besvarte 45 % spørreskjemaet. Svarprosenten varierer mye mellom institusjoner og mellom studieprogram.

Lenke til undersøkelsen ble sendt via e-post og SMS i perioden 11. oktober–14. november. Det tok om lag 10 minutter å besvare skjemaet. De fleste som begynner å besvare undersøkelsen fullfører; frafallet er på 3,6 % underveis i utfyllingen. Andelen som svarer «Vet ikke» og som lar være å svare på enkeltspørsmål er lav, noe som tyder på at spørsmålene treffer og er relevante for studentene.

Mange studieprogram er små, med få studenter og dermed få mottakere av spørreskjema. På 34 % av programmene er det færre enn 20 studenter i populasjonen. Mange av de små programmene har for få respondenter til at vi viser svardata for dem i nettportalen. NOKUT presenterer svardata for 1328 studieprogram. Dette utgjør drøyt 73 % av alle studieprogrammene, på disse programmene går nesten 96 % av studentene.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Sverre Holm
Kristina Cecilie Skåtun
Dato: 02.02.2017
Rapportnr: 1–2017