– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studiebarometeret 2015 – gjennomføring og svarinngang

NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om opplevd studiekvalitet blant norske studenter. Data fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no. Formålet er å gi læresteder, studenter, studiesøkere, myndigheter og andre aktører informasjon om studiekvalitet. Oppdraget er gitt av Kunnskapsdepartementet.

Høsten 2015 ble undersøkelsen gjennomført for tredje gang. I alt deltok cirka 29 000 studenter, noe som utgjør 47 % av alle som fikk tilsendt spørreskjemaet.

Denne rapporten beskriver undersøkelsens gjennomføring; arbeidet i forkant av, underveis i og i etterkant av datafangsten. Den tar blant annet for seg tidsbruk i skjemautfyllingen og beskriver hvordan studentene har besvart spørsmålene. Rapporten beskriver også svarinngangen nasjonalt, institusjonsvis og på studieprogramnivå. I tillegg beskrives terskelverdier for visning av svardata for programmer på Studiebarometeret.no.


Sammendrag

Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015. Vi spør om studentenes syn på ulike dimensjoner ved studiekvalitet på eget studieprogram.

Alle studenter som er i sitt 2. studieår, og alle som er i sitt 5. studieår i ett studieprogram inngår i populasjonen. I 2015 var 57 universiteter og høyskoler og nesten 1 800 studieprogram med i undersøkelsen. Totalt sett utgjør dette nesten 61 000 studenter, av disse besvarte 47 % spørreskjemaet. Svarprosenten varierer sterkt mellom institusjoner og mellom studieprogram.

Lenke til undersøkelsen ble sendt via e-post og SMS i perioden 13. oktober–8. november. Det tok om lag 12 minutter å besvare skjemaet. De fleste som begynner å besvare undersøkelsen fullfører: frafallet er på nesten 9 % underveis i utfyllingen. Andelen som svarer «Vet ikke» og som lar være å svare på enkeltspørsmål er akseptabel.

Mange studieprogram er små, med få studenter og dermed få mottakere av spørreskjema. På 35 % av programmene er det færre enn 20 studenter i populasjonen. Mange av de små programmene har for få respondenter til at vi viser svardata for dem i nettportalen. NOKUT presenterer svardata for ca. 1 300 studieprogram. Dette utgjør 72 % av alle studieprogrammene, på disse programmene går ca. 90 % av studentene. Programmene som vises i nettportalen har i gjennomsnitt respondenter og en svarprosent på 54.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Pål Bakken
Dato: 26.05.2016
Rapportnr: 2–2016