– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

På vei mot det fremste?

Høsten 2010 fikk NOKUT oppdraget med å etablere og forvalte ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU). Seks år og fire sentre senere gir vi ut denne artikkelsamlingen som skal synliggjøre erfaringene med ordningen så langt. Tanken er at disse erfaringene skal bidra i videreutviklingen av SFU-ordningen, både for oss i NOKUT som forvaltere og for utdanningsinstitusjonene med og uten SFU-sentre i dag.

Under finner du korte beskrivelser av og lenke til de syv artiklene som utgjør samlingen. Hvis du ønsker å lese artikkelsamlingen i sin helhet, finner du lenke til denne nederst.

  • SFU-ordningen er ikke blitt til i et vakuum, men har et fundament og erfaringsgrunnlag i andre tiltak rettet mot utdanningskvalitet. I artikkelen Fra knutepunktfunksjon til SFU ser Astrid Børsheim, seniorrådgiver i NOKUT, på en del utdanningsstimulerende ordninger over noen tiår, blant annet knutepunktfunksjonene, utdanningskvalitetsprisen, SFU-ordningen og noen internasjonale ordninger.
  • Hva fremragende utdanning er, og hvordan dette kommer til uttrykk i SFU-ordningen, ser Helen Bråten, seniorrådgiver i NOKUT nærmere på i artikkelen Hvordan dokumentere kvalitet? Hvordan søkerne i 2013 forholdt seg til kravet om å dokumentere fremragende kvalitet i utdanningen og hvilken dokumentasjon som ble benyttet, belyses som utgangspunkt for mer generelle diskusjoner om hva fremragende kvalitet er, og hvordan dette kan dokumenteres og kriteriefestes.
  • I artikkelen Helse- og sosialfagutdanningene – ekstra hindre på veien mot SFU? beskriver og diskuterer Turid Hegerstrøm, seniorrådgiver i NOKUT hva som særpreger søknadene fra de helse- og sosialfaglige utdanningene, og analyserer om og eventuelt hvordan disse skiller seg fra søknadene fra andre utdanningsområder.
  • NTNU søkte om å bli pilotsenter for lærerutdanningen i 2011, og de søkte igjen ved den åpne utlysningen i 2013, begge ganger uten å nå helt opp. I artikkelen SFU-prosessen i et institusjonsperspektiv tar Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver ved NTNU, for seg de erfaringene NTNU gjorde i disse prosessene. I tillegg viser hun hvordan erfaringene brukes i langsiktig, systematisk og ledelsesforankret kvalitetsarbeid på NTNU, og hvordan fagmiljøer som satser på fremragende utdanning, nå stimuleres.
  • Kriteriene stiller på ulike måter krav til institusjonene om å inkludere studenter i utviklingen av utdanningene og i søknadsarbeidet frem mot mulig SFU-status. Asbjørn Rogne Bråthen deltok som studentrepresentant i planleggingen og etableringen av pilotsenteret. I sin artikkel SFU fra et studentperspektiv gjør han rede for erfaringene sine som student ved ProTed i de første årene av senterets virksomhet. Han benytter disse erfaringene for å si noe om hva han mener studenter og studentinvolvering kan tilføre.
  • Duncan Lawson deler erfaringene sine med oss i to artikler. I den første, The Potential of Centres of/for Excellence in Higher Education, gjør han rede for ordningen med Centres for Excellence in Teaching and Learning i England. Ved å sammenligne den norske og den britiske ordningen skisserer han muligheter og styrker for SFU-ene. I sin andre artikkel Sigma: A case study of an enduring centre for excellence deler han erfaringene sine som senterleder for et senter for fremragende utdanning innen matematikk. Ved å gjøre rede for utviklingen av senteret gir han oss økt innsikt i faktorer som styrker muligheten for nå målene i SFU-ordningen, og også i hva som kan true ordningen.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Helen Bråten
Astrid Børsheim
Turid Hegerstrøm
Kirsti Rye Ramberg
Asbjørn Rogne Bråthen
Duncan Lawson
Dato: 08.03.2016