– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utdanningskvalitetsprisen 2004–2014: En vareopptelling med vurdering

Sammendrag

Denne rapporten er en sammenstilling av noen fakta ved Kunnskapsdepartementets pris for fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning; Utdanningskvalitetsprisen, som forvaltes av NOKUT. Formålet med prisen er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine og motivere fagmiljøene ved universiteter og høyskoler til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten.

Siden prisen ble delt ut for første gang i 2001, har det vært 34 prismottakere og 240 søknader på 14 utdelinger. Søknadene vurderes av en komité på fire personer, tre fra institusjonene og én student. Rapporten gir en analyse av noen sider ved søkerne, søknadene og vinnerne av prisen i perioden 2004–2014. Hensikten med rapporten er å dele noen av NOKUTs erfaringer med prisen med oppdragsgiveren, Kunnskapsdepartementet, og med institusjonene.

Materiale, metode og oppbygging

Alt materiale til rapporten er hentet fra NOKUTs arkiv, nettsider og andre interne, hovedsakelig saksbehandlings- og prosedyrerelaterte dokumenter. Søknadene er gruppert etter institusjonskategori, fagområder og tematisk basert på informasjon i søknadenes tittel og tema. Resultatene er utformet etter kvantitative oppsummeringer og kvalitativ nærlesing av søknadene og komiteens vurdering av vinnerne. Resultatene gir et bilde av hvordan institusjonene har benyttet seg av muligheten til å søke prisen, hva slags søknader som er innsendt og hvordan de er vurdert og premiert. Resultatene kan ikke tas til eller gjøres til inntekt for utdanningskvaliteten eller arbeidet med dette, verken i sektoren generelt eller ved den enkelte institusjon spesielt.

Resultater, funn og den typiske vinneren av Utdanningskvalitetsprisen

Den største andelen av søknadene kommer fra de eldste universitetene og de statlige høyskolene. Disse institusjonskategoriene står hver for 36 % av søknadene. Disse har også forsynt seg av premiepotten med henholdsvis 52 % og 36 % av prisene. Dette må ses i sammenheng med at de eldste universitetene utgjør 4 institusjoner og de statlige høyskolene 20. Den typiske vinneren av Utdanningskvalitetsprisen kommer fra ett av de eldste universitetene.

Når søknadene fordeles på fagområder, befinner den høyeste andelen seg i en kategori, her omtalt som generell og som retter seg mot utdanningskvalitet og studiekvalitetsutviklende tiltak, studentaktive tiltak, administrative løsninger og tverrfaglige/tverrgående tiltak. Fordelingen av søknader og vinnere følger hverandre i stor grad. Den typiske vinneren av Utdanningskvalitetsprisen har tilhørighet enten i humanistiske og estetiske fag, matematiske og naturvitenskapelige fag eller i fagområdet generell. Deretter kommer de økonomiske og administrative fagene, helsefag og lærerutdanning og pedagogiske fag. Institusjonene står fritt til å velge hvilke av egne tiltak de vurderer som de beste kandidatene og komiteen likeså i sin vurdering av søknadene. En gjennomgang av søknadene viser likevel tendenser til tematiske grupperinger i halvparten av disse. Disse tematiseringene kan omtales som digitalisering/nettbasert/fleksibel utdanning, arbeidslivsrelevans/kontakt med arbeidslivet og internasjonalisering/studentmobilitet. Alle tematiseringene er tema i tiden, i det de må sies å avspeile sentrale prioriteringer og føringer. Den andre halvparten av søknadene har ikke slike tydelige tematiseringer, men noen mindre grupperinger lar seg spore. Tema som tiltak for læringsmiljøet/læringsutbytte, økt gjennomstrømming, studentaktiv forskning, skriving, etikk og danning gjenfinnes i flere søknader.

Vinnerfordelingen innenfor disse to halvdelene av søknadene viser et bilde som ikke favoriserer de over omtalte tema i tiden. 1/3 av vinnerne befinner seg i den halvdelen av søknadene. De øvrige 2/3 er å finne i den andre halvdelen. Den typiske vinneren av Utdanningskvalitetsprisen er m.a.o. uten tydelig tilknytning til de omtalte tema i tiden.

Analysen viser videre at den typiske vinneren av Utdanningskvalitetsprisen:

  • har fungert og hatt en varighet på ca. 5 ½ år før pristildeling og er et konkret studietilbud av kortere eller lengre varighet. Det praktiseres utstrakt bruk av studentevaluering og annet samarbeid med studenter hvor tilbakemeldingene deres integreres og aktivt bidrar til utviklingen av studiets innhold og arbeidsformer.
  • utfordrer rådende og tradisjonell pedagogisk praksis med utvikling av nye og alternative undervisningsformer.
  • kan vise til banebrytende og omfattende endringer og omlegging av studietilbudets karakter, innhold, arbeids- og vurderingsformer med vekt på studentaktive læringsformer og en omdefinert lærerrolle.
  • har et uttalt utgangspunkt i og referanse til Kvalitetsreformens føringer og er en tydelig eksponent for Kvalitetsreformens kvalitet.
  • kan ha gjort erfaringer med tiltakets overføringsverdi og spredning til andre internt eller eksternt.
  • er grenseoverskridende og brobyggende og har forankring og forpliktende fellesskap, forbindelser og samarbeid på studienivå, institusjonsnivå og eksternt. Tiltaket er gjennomarbeidet og velorganisert og preges av dialog, inkludering og likeverd integrert i et sterkt faglig fokus.

Konklusjon

Det kan være grunnlag for å si at Utdanningskvalitetsprisen har tilpasset seg og avspeiler sektorens behov, utfordringer og utvikling i perioden. Kvalitetsreformen har vært utgangspunkt for mange søknadsverdige og prisverdige tiltak, samtidig som den har vært målestokk ikke bare for kvalitet, men også for prisvinnerkvalitet. Til en viss grad kan det hevdes at Utdanningskvalitetsprisen i perioden har vært en konkurranse om Kvalitetsreformens kvalitet.

Selv om det er stor variasjon, registreres en viss grad av systematisk og strategisk bruk av prisen fra institusjonenes side. Det kan være en indikasjon på at formålet med prisen delvis er oppnådd.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Turid Hegerstrøm
Dato: 08.09.2015
Rapportnr: 2015-2
ISSN-nr. 1892-1604