– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

PPUs relevans for undervisning i skolen

En kartlegging av studenters og nyutdannede læreres oppfatninger.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging av nyutdannede læreres og studenters oppfatninger av praktisk-pedagogisk utdannings (PPUs) relevans for undervisning i skolen. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Oppdraget har vært å gjennomføre en enkel kartlegging ved hjelp av spørreskjema og intervju, for å få belyst i hvilken grad studenter og nyutdannede kandidater opplever at PPU gir relevante kunnskaper og ferdigheter sett i forhold til de oppgavene kandidatene møter som lærere.

Spørreundersøkelsen ble sendt til nyutdannede kandidater som fullførte PPU i 2010 og 2011 og studenter som var aktive høsten 2012. Undersøkelsene oppnådde svarprosenter på 35 % for nyutdannede og 31 % for studenter. Det ble også gjennomført intervjuer med nyutdannede og studenter. Kartleggingen er konsentrert om å få fram synspunkter på ulike sider av utdanningens praksisrelevans, og i hvilken grad nyutdannede og studenter opplever å bli forberedt på å takle utfordringer de møter i skolen. Resultatene som er presentert i rapporten er de gjennomsnittlige synspunktene til de nyutdannede kandidatene og studentene som har deltatt i kartleggingen.

Hovedfunn fra kartleggingen

  • Samlet sett framstår de nyutdannede og studentene som noe misfornøyd med PPUs relevans for undervisning i skolen. Den viktigste årsaken er at de ikke opplever at utdanningen i tilstrekkelig grad forbereder dem på å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen. Dette gjelder eksempelvis utfordringer knyttet til klasseledelse og tilpasset opplæring. En annen viktig årsak er at mange opplever at undervisningen i pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæringen foregår separat, og i for liten grad bygger på og støtter opp om hverandre.
  • Pedagogikkfaget oppleves som lite praksisrelevant. De nyutdannede og studentene synes det er vanskelig å bruke den grunnleggende pedagogiske teorien i arbeidet med planlegging og gjennomføring av undervisning. De savner teori og diskusjoner om hvordan de kan arbeide med å løse praktisk-pedagogiske utfordringer i dagens skole. Mange opplever at læringspsykologien i for stor grad er rettet mot barn, og i for liten grad mot ungdom og unge voksne.
  • Fagdidaktikken oppleves som relevant og nyttig i arbeidet med planlegging og gjennomføring av undervisning. Flertallet av de som har deltatt i kartleggingen opplever at de har fått fagdidaktikk knyttet til sine undervisningsfag. Andelen som ikke har fått fagdidaktikk knyttet til sine undervisningsfag er noe høyere ved høyskoler enn ved universiteter.
  • Praksisopplæringen oppleves som både viktig og relevant. De nyutdannede kandidatene og studentene mener kvaliteten på praksisopplæringen i for stor grad avhenger av tilfeldige og variable faktorer som praksislærernes tilgjengelige tid, engasjement og kompetanse. Det savnes sterkere koordinering mellom utdanningsinstitusjonene og praksisskolene, og kvalitetssikring av praksisopplegget og praksislærerne.
  • Bakgrunn og motivasjon har til dels stor betydning for oppfatningene av utdanningens relevans. De som startet på PPU kort tid etter fagutdanningen og med begrenset lærererfaring er mest positive. Mest kritiske er gruppen bestående av erfarne lærere som startet på PPU for å få fast jobb som lærere.

Kartleggingen viser i tillegg at PPU står overfor flere grunnleggende utfordringer som har stor betydning for oppfatningene av relevans.

  • Studenter og nyutdannede lærere er svært opptatt av å tilegne seg praktisk kunnskap og verktøy de kan bruke for å takle utfordringene de møter i skolen og motvirke det såkalte "praksissjokket". Samtidig skal utdanningen være FoU-basert og gi dem forutsetninger for å utvikle seg og lærerprofesjonen i et mer langsiktig perspektiv. Det synes som om det er et gap mellom studentenes forventninger og hva PPU faktisk er.
  • Oppfatningene av PPUs relevans preges av ulike holdninger til hva en god lærer er, og hvilke kunnskaper og erfaringer som trengs. Én gruppe uttrykte en grunnleggende kritisk holdning til verdien av teori, og vurderte egne praksiserfaringer som viktigere. Andre ga uttrykk for at teorigrunnlaget er sentralt for å kunne reflektere over egen undervisningspraksis og utvikle seg som lærere.
  • PPU studenter er en lite homogen gruppe. Nivået på deres fagutdanning varierer fra årsstudier til doktorgrad. Noen har omfattende lærererfaring før de tar utdanningen, andre har det ikke. Dette har stor betydning for hva som oppfattes som relevant og nyttig.

PPU vil få ny rammeplan i 2013. Resultatene fra denne kartleggingen vil inngå som en del av et større kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å heve kvaliteten på PPU.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 04.04.2013
Rapportnr: 2013-3
ISSN-nr. 1892-1604