– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hva vet vi om kvalitet?

NOKUTs kunnskapsgrunnlag – sammendrag

Høyskolene og universitetene er helt sentrale premissleverandører for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Institusjonene har selv ansvaret for kvalitet i utdanningen de tilbyr, mens NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning gjennom forvaltning av regelverk, akkreditering og tilsyn, tilrettelegging av informasjon om tilstanden i sektoren, og aktiviteter som fremmer kvalitetsutvikling. NOKUT mener det er nødvendig å jobbe for en omforent forståelse av hva kvalitet i utdanning faktisk er og hvilke indikatorer som kan brukes for å vurdere utdanningskvalitet. Istedenfor å forsøke å definere begrepet utdanningskvalitet, en øvelse som har vist seg svært vanskelig, ønsker vi å identifisere faktorer som har betydning for studentenes læringsutbytte og utdanningenes relevans og beskrive hvordan disse kan måles og vurderes.

Tittelen "Hva vet vi om kvalitet?" indikerer en utredning som i prinsippet kan være uendelig omfattende. Vi har et stort tilfang av forskning, utredninger, evalueringer og tilsynsrapporter på nasjonalt, internasjonalt, institusjonelt og fagområde/programnivå som alle sier noe om utdanningskvalitet på de ulike nivåene. Målet for dette arbeidet er ikke å sammenfatte alle disse resultatene og framstille en tilstandsrapport for kvaliteten i norsk høyere utdanning. En tilstandsrapport kan bare si noe om tilstanden i ettertid og har derfor begrenset verdi som referanseramme for kontinuerlig monitorering av kvalitet og kvalitetsutvikling. Målet er å sammenfatte hvilke faktorer NOKUT anser som vesentlige for å oppnå kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte og å identifisere systematiske og kontinuerlig målbare kilder (indikatorer) for disse. Det inngår også å identifisere kvalitetsområder der vi mangler gode datakilder og vurdere om det er hensiktsmessig å utvikle indikatorer for disse.

Rapporten søker å besvare fire sentrale spørsmål:

  • Hva er vesentlig for å oppnå kvalitet på studentenes læringsutbytte?
  • Hva har vi data/kunnskap om?
  • Hva kan måles/hva ønsker vi å måle, som vi ikke har data eller kunnskap om (og hva må vi gjøre for å få denne kunnskapen)?
  • Hva kan ikke måles? Og hvordan kan vi bidra til at disse faktorene likevel dokumenteres i arbeidet med å utvikle kvaliteten?

Rapporten er både en selvstendig NOKUT-rapport og et innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med Kvalitetsmeldingen.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Rachel Glasser
Stephan Hamberg
Dato: 15.12.2016
Rapportnr: 2016-3
ISSN-nr. 1892-1604