– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

FoU-basert profesjonsutdanning
- Erfaringer fra evaluering av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningen

Universitets- og høgskoleloven krever at all norsk høyere utdanning skal være "basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap". Vurderinger av hvordan dette blir ivaretatt inngår som en vesentlig del av NOKUTs arbeid med tilsyn og evalueringer av norsk høyere utdanning.

Sammendrag

NOKUT har evaluert tre store profesjonsutdanninger - allmennlærer- (2006), ingeniør- (2008) og førskolelærerutdanningene (2010) – som på evalueringstidspunket til sammen utgjorde 59 utdanninger. Formålet med denne rapporten er å presentere sammenstilt informasjon om ulike sider ved FoU-basert utdanning slik det har framgått gjennom disse evalueringene. Dette omfatter utdanningenes forståelser, realisering og erfaringer med FoU-basert utdanning. I tillegg presenteres analyser av sammenhenger mellom utdanningenes innsatsfaktorer og FoU-profil, og NOKUT-evalueringenes vurderinger av kvaliteten på den FoU-baserte utdanningen.

Hovedfunn som er presentert i rapporten:

  • Andel førstestillingskompetente lærere har positiv sammenheng med vurderingene av kvalitet. Det ble ikke funnet en tilsvarende sammenheng for størrelsen på fagmiljøet og lærernes "tid til FoU". Til sammen indikerer dette at lærernes generelle FoU-kompetanse framstår som en viktigere forutsetning for FoU-basert profesjonsutdanning enn lærernes egen FoU.

  • Det er en klar sammenheng mellom utdanningenes FoU-profil og evalueringsresultatene. Utdanningene som har fått de mest positive vurderingene karakteriseres gjennomgående ved at deres FoU-profil er praksisnær. Dette har blitt vurdert som et bedre grunnlag for FoU-basering av disse utdanningene enn forskning knyttet til grunnlagsfag og disipliner.

  • Et flertall av utdanningene har lagt til grunn en definisjon av FoU-basert utdanning som ligger tett opp til en tradisjonell forståelse av forskningsbasert undervisning, der lærernes FoU-kompetanse og forskningsaktivitet står i sentrum. Disse karakteriseres ved at ansvaret for FoU-basert utdanning er lagt til den enkelte lærer, og at det i liten grad gjøres rede for hvordan sammenhenger mellom FoU og utdanning kan bidra til å heve utdanningskvaliteten.

  • Et mindretall av utdanningene har lagt til grunn en forståelse av FoU-basert utdanning som tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid og læringsformer. Disse utdanningene har i større grad lykkes med å beskrive hvordan FoU-basert utdanning kan bidra til å realisere mål for utdanningskvalitet, der dette også er koblet til relevans for studentenes framtidige profesjonsutøvelse.

I rapporten diskuteres sammenhengen mellom FoU, FoU-basert utdanning og utdanningskvalitet. Mange av de evaluerte utdanningene har lagt til grunn en relativt snever forståelse av FoU-basert utdanning. Sett under ett finnes det sterke indikasjoner på at en bredere forståelse av FoU-grunnlaget og FoU-basert utdanning kan gi et bedre grunnlag for å forberede studentene på sin framtidige profesjonsutøvelse, øke arbeidslivsrelevans og dermed utdanningskvalitet.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 30.01.2012
Rapportnr: 2012-1
ISSN-nr. 1892-1604