– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

"... ikke i mål, men på god vei"

Om institusjonenes arbeid med å styrke de ansattes undervisningskompetanse

Sammendrag

Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren varslet at denne skulle følges opp med en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning med tiltak og virkemidler for å heve utdanningskvaliteten; Kvalitetsmeldingen. Denne legges fram våren 2017. Som en del av grunnarbeidet til meldingen sendte statsråd Torbjørn Røe Isaksen 18.02.2016 ut en invitasjon til institusjonene om å komme med innspill til meldingen. Av de ti punktene og spørsmålene institusjonene bes svare på ber man i spørsmål seks om hvilke tiltak institusjonen bruker for å styrke undervisningskompetansen til sine ansatte, og hvordan utdanning kan vektlegges tydeligere ved rekruttering og i meritteringen av fagpersonalet. Institusjonenes svar og innspill til dette spørsmålet utgjør i hovedsak materialet til denne rapporten.

Rapporten er strukturert og bygget opp rundt de hovedtemaene som berøres av flere institusjoner, samtidig som variasjonene og mangfoldet er forsøkt ivaretatt. Det første hovedtemaet er vektlegging og utvikling av pedagogisk kompetanse. Dette omfatter rekruttering og kurs og opplæring i universitets- og høgskolepedagogikk, men også digital kompetanse og e-læring, fagdager og pedagogisk forum, tiltak og initiativ som også omfatter forskning, FoU og samarbeid om dette samt tiltak for opprykk til førstelektor.

Det andre hovedtemaet er merittering av pedagogisk kompetanse. Dette skjer gjennom tildeling av ulike lokale priser i institusjonens regi eller nasjonale priser som Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris eller utnevning som senter for fremragende utdanning (SFU). Merittering kan også være satt i system i form av lønnsøkning eller som institusjonsbaserte tiltak slik det beskrives i et samarbeidsprosjekt mellom Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Det tredje hovedtemaet omfatter mål og hensikt med satsingen på pedagogisk kompetanse. Departementets visjoner om fremragende og fremtidsrettet utdanning kan vanskelig tenkes mulig uten fremragende undervisere. Glimrende og fremragende soloundervisere er imidlertid ikke nok til å løfte hele fagmiljø oppover mot det fremragende. Dette krever felleskap, samarbeid og avprivatisering av undervisningen, noe flere institusjoner er opptatt av. En fremragende og fremtidsrettet høyere utdanning er like avhengig av god undervisning som den er av god forskning. En sidestilling og likebehandling av disse hovedaktivitetene i akademia er derfor også et stort og viktig tema når det kommer til mål for satsingen på undervisernes kompetanse.

Gjennomgangen av institusjonenes innspill til Kvalitetsmeldingen på spørsmålet om hvilke tiltak de bruker for å styrke undervisningskompetansen til de ansatte, viser at det arbeides på bred front med dette temaet i institusjonene. Det jobbes på mange plan, nivå og ulike måter etter den enkelte institusjons behov og prioriteringer.

Tittelen på denne rapporten er hentet fra innspillet fra Høgskolen i Lillehammer. Den kan også stå som oppsummering og konklusjon på dagens situasjon slik den presenteres i materialet, nemlig at man ikke er i mål, men på god vei. Gjennom veimetaforen tilkjennegis at dagens tilstand ikke er tilstrekkelig. Avslutningsvis presenteres derfor et spørsmålsbatteri som er hentet fra en rapport fra Higher Education Academy (HEA), Teaching excellence initiatives: modalities and operational factors av Ray Land og George Gordon (2015). Disse spørsmålene er ment som mulig inspirasjon og bistand til arbeidet med veien videre.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Turid Hegerstrøm
Dato: 10.12.2016
Rapportnr: 2016-2
ISSN-nr. 1892-1604