– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i vernepleie

NOKUT opprettet tilsyn med alle bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie i 2015. Denne tilsynsrapporten handler om tilsynet med bachelorutdanningene i vernepleie. Tilsynet omfatter tolv utdanninger fordelt på tolv institusjoner.

Sammendrag

De sakkyndiges vurderinger viser at det er behov for endringer i læringsutbyttebeskrivelsene for alle bachelorgradsutdanningene i vernepleie (vernepleierutdanningene). I flere av læringsutbyttebeskrivelsene kan det være vanskelig å kjenne igjen bachelornivået slik det er beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dette gjelder både bruk av nivåbestemmende begreper og innhold. I noen tilfeller er også den fagspesifikke relevansen i den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen mangelfull.

Alle studieprogrammene har naturlig plassert bacheloroppgaven ved avslutningen av studiet. Ofte er bacheloroppgaven og undervisningen i vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet sammen. Men systematisk tilnærming til forskning og utvikling er mer enn en metode for skriving av en bacheloroppgave: Vitenskapsteori og forskningsmetode skal også være redskaper for en systematisk tilnærming til praksis og for at studentene skal kunne nyttiggjøre seg den vitenskapelige litteraturen på pensumlistene i løpet av utdanningen. Komiteen etterlyser derfor en tidligere innføring i/undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode i flere av utdanningene.

Flere institusjoner har mye kontakt med praksisfeltet ved gjennomføring av praksisstudier for studentene, gjennom ulike prosjekter og ved bruk av gjestelærere fra praksisfeltet. Likevel er det et fåtall av institusjonene som oppgir at de har en systematisk innhenting av informasjon fra praksis/ avtakerfeltet og rutiner for hvordan tilbakemeldingene fra praksis benyttes i arbeidet med å videreutvikle studieprogrammene. Et fåtall innhenter informasjon fra kandidater. Det ser også ut til at det kan være utfordrende å skaffe relevante praksisplasser. En del institusjoner har ikke oppgitt hvilke krav som stilles til de eksterne praksisveiledernes kompetanse, men dette kan muligens skyldes at NOKUTs spørsmål til institusjonene i egenrapporten, ikke var tydelige nok på dette punktet.

Det å vurdere hvorvidt arbeids-, undervisnings- og vurderingsformene i henholdsvis farmakologi og legemiddelregning sikrer tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen utføring av forsvarlig legemiddelhåndtering, er komplekst. Det er til dels uklart hvorvidt man sikrer ferdighetstrening i legemiddelhåndtering, som også skal inkludere legemiddelregning og observasjon av virkning (farmakologiskkunnskap), i ulike deler av praksis gjennom studiet. Her bør det stilles tydelige krav til læringsmål i praksis. Ved en del av utdanningene gis det ikke undervisning i håndtering av legemidler til akutt kritisk syke pasienter som trenger avansert medikamentell behandling (beskrevet som alle former for legemiddeladministrasjon i blod). Dette er en oppgave som kan bli mer aktuell med samhandlingsreformen, hvor det legges opp til økt pleie av kritisk syke i kommunehelsetjenesten, og komiteen anbefaler at undervisning i håndtering av legemidler til akutt kritisk syke inngår i alle vernepleierutdanningene.

Når det gjelder fagmiljøene, viser egenrapportene at de fleste institusjonene har arbeidet målrettet for å høyne andel førstestillingskompetanse. Det er få som er under minstekravet om 20 % førstestillingskompetanse i utdanninger på bachelornivå. Flere institusjoner har fusjonert etter at egenrapportene ble utformet. På sikt vil det kunne innebære større fagmiljøer med høyere andel ansatte med førstestillingskompetanseknyttet til vernepleierutdanningene. Noen institusjoner har begrenset med forskning og lav publisering. Økningen av andelen ansatte med førstestillingskompetanse bør på sikt gi resultater i form av mer publisering.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Per Ekstrand
Ingeborg Hartz
Øystein Enger
Camilla Jenshus
Hansen
Vedtaksdato: Det er ikke fattet vedtak