– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i sosialt arbeid

NOKUT opprettet tilsyn med alle bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie i 2015. Denne tilsynsrapporten handler om tilsynet med bachelorutdanningene i sosialt arbeid. Tilsynet omfatter tolv utdanninger fordelt på tolv institusjoner.

Sammendrag

De sakkyndiges vurderinger viser at det er behov for endringer i læringsutbyttebeskrivelsene for alle unntatt én av bachelorgradsutdanningene i sosialt arbeid (sosionomutdanningene). I flere av læringsutbyttebeskrivelsene kan det være vanskelig å kjenne igjen bachelornivået slik det er beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dette gjelder både bruk av nivåbestemmende begreper og innhold.

Alle studieprogrammene har naturlig plassert bacheloroppgaven ved avslutningen av studiet. Ofte er bacheloroppgaven og undervisningen i vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet sammen. Men systematisk tilnærming til forskning og utvikling er mer enn en metode for skriving av en bacheloroppgave: Vitenskapsteori og forskningsmetode skal også være redskaper for en systematisk tilnærming til praksis og for at studentene skal kunne nyttiggjøre seg den vitenskapelige litteraturen på pensumlistene i løpet av utdanningen. Komiteen etterlyser derfor en tidligere innføring i/undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode i flere av utdanningene.

Flere institusjoner har mye kontakt med praksisfeltet ved gjennomføring av praksisstudier for studentene, gjennom ulike prosjekter og ved bruk av gjestelærere fra praksisfeltet. Likevel er det et fåtall av institusjonene som oppgir at de har en systematisk innhenting av informasjon fra praksis/ avtagerfeltet og rutiner for hvordan tilbakemeldingene fra praksis benyttes i arbeidet med å videreutvikle studieprogrammene. Et fåtall innhenter informasjon fra kandidater. Det ser også ut til at det kan være utfordrende å skaffe relevante praksisplasser. En del institusjoner har ikke oppgitt hvilke krav som stilles til de eksterne praksisveiledernes kompetanse, men dette kan muligens skyldes at NOKUTs spørsmål til institusjonene i egenrapporten, ikke var tydelige nok på dette punktet. 

Når det gjelder fagmiljøene, viser egenrapportene at de fleste institusjonene har arbeidet målrettet for å høyne andel førstestillingskompetanse. Alle sosionomutdanningene oppfyller minstekravet om 20 % førstestillingskompetanse i utdanninger på bachelornivå. Flere institusjoner har fusjonert etter at egenrapportene ble utformet. På sikt vil det kunne innebære større fagmiljøer med høyere andel ansatte med førstestillingskompetanse knyttet til sosionomutdanningene. Noen institusjoner har begrenset med forskning og lav publisering. Økningen av andelen ansatte med førstestillingskompetanse bør på sikt gi resultater i form av mer publisering.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Majen Espvall
Peter Dellgran
Arne Backer
Grønningsæter
Jonathan Sørfonden
Vedtaksdato: Det er ikke fattet vedtak