– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i barnevern

NOKUT opprettet tilsyn med alle bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie i 2015. Denne tilsynsrapporten handler om tilsynet med bachelorutdanningene i barnevern. Tilsynet omfatter elleve utdanninger fordelt på ti institusjoner.

Sammendrag

De sakkyndiges vurderinger viser at det er behov for endringer i læringsutbyttebeskrivelsene for alle bachelorgradsutdanningene i barnevern (barnevernspedagogutdanningene). I flere av læringsutbyttebeskrivelsene kan være vanskelig å kjenne igjen bachelornivået slik det er beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dette gjelder både bruk av nivåbestemmende begreper og innhold.

Alle studieprogrammene har naturlig plassert bacheloroppgaven ved avslutningen av studiet. Ofte er bacheloroppgaven og undervisningen i vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet sammen. Men systematisk tilnærming til forskning og utvikling er mer enn en metode for skriving av en bacheloroppgave, det skal også være redskaper for en systematisk tilnærming til praksis. Det er også sentralt at studentene får opplæring i vitenskapsteori og forskningsmetode for at de skal oppnå nødvendig kunnskap for å kunne nyttiggjøre seg den vitenskapelige litteraturen på pensumlistene i løpet av utdanningen. Komiteen etterlyser derfor undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode på et tidligere tidspunkt i flere av utdanningsforløpene.

Barnevernsfeltet står foran nye store utfordringer de kommende årene både som en følge av en globalisert verden og et samfunn i rask endring. Kunnskap om barns perspektiv og rettigheter er av grunnleggende betydning, både når det gjelder utøvelse av profesjonen i ulike situasjoner, og når det gjelder forvaltnings- og rettspraksis. De to siste tiårene har blant annet brakt ny kunnskap om barns rettigheter, utviklingsmekanismer, kunnskap om relasjonenes betydning og det nære samspillet mellom biologiske og sosiale faktorer. Tilfang av kunnskap, nye perspektiver, de framtidige globale utfordringene og nærheten som kreves mellom praksis og forskning tilsier at den barnefaglige og barnevernsfaglige profilen ved barnevernspedagogutdanningene bør styrkes.

Flere institusjoner har mye kontakt med praksisfeltet ved gjennomføring av praksisstudier for studentene, gjennom ulike prosjekter og ved bruk av gjestelærere fra praksisfeltet. Likevel er det et fåtall av institusjonene som oppgir at de har en systematisk innhenting av informasjon fra praksis/ avtakerfeltet og rutiner for hvordan tilbakemeldingene fra praksis benyttes i arbeidet med å videreutvikle studieprogrammene. Et fåtall innhenter informasjon fra kandidater. Det ser også ut til at det kan være utfordrende å skaffe relevante praksisplasser. En del institusjoner har ikke oppgitt hvilke krav som stilles til de eksterne praksisveiledernes kompetanse, men dette kan muligens skyldes at NOKUTs spørsmål til institusjonene i egenrapporten, ikke var tydelige nok på dette punktet.
 
Når det gjelder fagmiljøene, viser egenrapportene at de fleste institusjonene har arbeidet målrettet for å høyne andel førstestillingskompetanse. Det er få som er under minstekravet om 20 % førstestillingskompetanse i utdanninger på bachelornivå. Flere institusjoner har fusjonert etter at egenrapportene ble utformet. På sikt vil det kunne innebære større fagmiljøer med høyere andel ansatte med førstestillingskompetanseknyttet til barnevernspedagogutdanningene. Noen institusjoner har begrenset med forskning og lav publisering. Økningen av andelen ansatte med førstestillingskompetanse bør på sikt gi resultater i form av mer publisering.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Ivar Frønes
Anne Marie
Villumsen
Carolina Øverlien
Tom Gunnar
Kallekleiv Bårtvedt
Vedtaksdato: Det er ikke fattet vedtak