– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høgskolen i Oslo og Akershus – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert.

NOKUT gjennomførte evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013/14. Den sakkyndige komiteen som evaluerte systemet skrev blant annet i sin rapport at hovedinntrykket av det systematiske kvalitetsarbeidet var at det ikke fulgte intensjonene høyskolen selv hadde, og at den overordnede styringen av det systematiske kvalitetsarbeidet var for svak. Komiteen var særlig kritisk til at HiOA ikke innførte og tok aktivt i bruk et felles kvalitetssystem for hele institusjonen.

På bakgrunn av den sakkyndige komiteens evaluering, vedtok NOKUTs styre i september 2014 at systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus hadde vesentlige mangler. Høyskolen ble gitt en frist på seks måneder til å videreutvikle systemet og dokumentere dette overfor NOKUT. NOKUT iverksatte ny evaluering etter å ha mottatt ny dokumentasjon.

Vedtak

På bakgrunn av den sakkyndige komiteens evaluering fattet NOKUTs styre 10. desember 2015 følgende vedtak:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus godkjennes.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Roger Säljö
Kirsti Koch Christensen
Anne Welle-Strand
Magnus Malnes
Vedtaksdato: 10.12.2015