– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av førskolelærerutdanningen i Norge 2010 - Del 2: Institusjonsrapporter

I mars 2008 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere førskolelærerutdanningene.
Resultatene av evalueringen foreligger i to delrapporter og et tabellvedlegg til hovedrapporten. Dette er Del 2: Institusjonsrapport. Den viser evalueringsresultatene for hver av institusjonene.

Innledning

Norsk førskolelærerutdanning gis ved tjue institusjoner. I den rapporten som presenteres her er det utdanningen slik den blir realisert ved den enkelte av disse institusjonene som blir fokusert. Det vil i noen grad bli foretatt sammenlikninger med andre institusjoners utdanning for å få fram hva som særpreger en institusjons utdanning og momenter som skiller den fra de øvrige utdanningene. Hovedsaken vil imidlertid være å gjøre rede for og evaluere den enkelte utdanningen slik institusjonens egne planer beskriver den, slik de tilsatte iverksetter den og slik studentene og de som arbeider i barnehagene erfarer den. I de tilfellene der en institusjon har ulike typer av utdanning, vil kjennetegn ved disse bli presentert og kommentert.

I evalueringens hovedrapport blir det gjort rede for norsk førskolelærerutdanning. Departementets oppdrag til NOKUT om å evaluere utdanningen blir presentert der. Det samme gjør regelverket som gjelder for denne utdanningen. Begreper som forskningsbasering og profesjonsutdanning, kvalitet og kompetanse vil bli nærmere omtalt. I institusjonsrapportene blir begrepene brukt og regelverket omtalt uten noen nærmere avklaring og presisering.

Hovedrapporten inneholder opplysninger om de enkelte institusjonene for å belyse hva som er likt og hva som skiller utdanningene fra hverandre. Hovedfokus er imidlertid norsk førskolelærerutdanning slik den framtrer på tvers av institusjoner. I institusjonsrapportene vil sammenlikninger med gjennomsnittet eller andre institusjoners utdanning bli brukt for å få fram karakteristika ved den enkelte institusjons utdanning.

Hver institusjonsrapport er delt i tre deler. De to første delene er beskrivende, og er blant annet kvalitetssikret ved at den enkelte institusjon har lest gjennom og kommentert dem. I den siste delen presenterer komiteen sin vurdering av den enkelte institusjons utdanning og gir sine anbefalinger. Denne delen er ikke forelagt institusjonene til uttalelse.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Gunhild Hagesæther
Peter Østergaard Andersen
Stig Broström
Lars Gulbrandsen
Guðrún Alda Harðardottir
Sonja Sheridan
Vegard Gulbrandsen
Marte Hafr
Renate Mari Walberg
Dato: 20.09.2010
ISSN-nr: 1501-9640