– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006 - Del 2: Institusjonsrapport

NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen i 2005-2006 er gjennomført på oppdrag fra det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet. Evalueringen skal fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling. Alle relevante forhold som er viktige for kvaliteten skal vurderes, med særlig vekt på profesjonsinnretningen. Evalueringen skal også søke å fange opp virkninger av omlegginger av rammeforhold, deriblant ny rammeplan.

Resultatene av evalueringen foreligger i to delrapporter. Dette er Del 2: Institusjonsrapport. Den viser evalueringsresultatene for hver av institusjonene.

Innledning

Institusjonsrapporten fokuserer på institusjonsspesifikke forhold. Hovedsiktemålet er å gi institusjonene vurderinger og anbefalinger som støtte til den videre kvalitetsutviklingen av det egne utdanningsprogrammet. Rapporten inneholder beskrivelser, vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for hver av institusjonene som inngår i evalueringen. Rapporten er utarbeidet innenfor samme fortolkningsramme og med de samme begreper som er redegjort for i hovedrapporten. Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger i rapportene for den enkelte institusjon må derfor forstås og ses i forhold til fortolkningene som er redegjort for i hovedrapporten. Gjennom en presisering av fortolkningsramme og begreper søker man å få en så enhetlig evaluering som mulig i forhold til de ulike aspektene som vurderes.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at vurderingene foretas i en dynamisk prosess som påvirkes av lokale variabler. Til tross for at informasjonsgrunnlaget er innhentet i standardiserte formater, vil informantenes tolking av spørsmål og vektlegging av momenter kunne variere noe. Det gjelder både de skriftlige egenvurderingene, innsendt tallmateriale fra institusjonene og den informasjonen som kommer frem i intervjuer. Ved intervjuene på institusjonene representerer grupper på 5-6 personer henholdsvis faglærere, øvingslærere og studenter, og er selvfølgelig ikke statistisk representative for sin aktørgruppe. Institusjonsbesøk og vurderinger for den enkelte institusjon er også foretatt av fire ulike underkomiteer, og det vil være nyanser mellom disse når det gjelder vektlegging av momenter og måten vurderingene uttrykkes på. Det bør derfor ikke trekkes for direkte sammenligninger mellom institusjonene ut fra rapporten.

Evalueringens sakkyndige vil fremholde at evalueringen, i tillegg til å finne sted i en tid med skifte av rammeplaner og øvingslæreravtaler, samt omorganiseringer i institusjonene, for det meste fokuserer på status hos institusjonene i studieåret 2004-2005. Flere mønstre som tegnes dette året trenger ikke nødvendigvis være representative for tidligere eller senere år, og evalueringen tar heller ikke mål av seg å generalisere ut over denne perioden. Alle vurderinger, konklusjoner og anbefalinger må sees i lys av dette.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Per Ramberg
Sven-Erik Hansén
Berit Askling
Lars Monsen
Lisbeth Halse Ytreberg
Inger Lise Gjørv
Bjørn Indrelid
Hallvard Lavoll-Nylenna
Anne Marte Klubbenes
Dato: 22.09.2006