– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i kunnskapsbasert praksis i helsefag – Høgskolen i Bergen

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Vi viser til søknad innsendt til fristen 1. november 2013 om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen. De sakkyndige avga sin uttalelse i vurdering datert 21. august 2014, med tilleggsvurdering av 1. november 2014.

NOKUTs styre har vurdert vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013, og har etter dette truffet følgende vedtak:

Ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen tilfredsstiller ikke kravene til akkreditering av studier, jf §§ 7.1 – 7.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) av 28.02.2013.

Ph.d- studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen akkrediteres ikke.

 

Begrunnelse for vedtaket

Følgende krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (studietilsynsforskriften) er ikke oppfylt:

  • 7-1 3. Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
  • 7-2 1. Studiet skal ha et dekkende navn.
  • 7-2 2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
  • 7-2 3. Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
  • 7-2 4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
  • 7-2 5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
  • 7-3 4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

Se tilsynsrapporten for utdypende begrunnelse.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Katharina Stibrant
Sunnerhagen
Per-Olof Sandman
Jan H. Rosenvinge
Adelheid Hummelvoll
Hillestad
Vedtaksdato: 17.12.2015
Saksnummer: 13/752