– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudier i scenografi (Fine Arts in Scenography) – Høgskolen i Østfold

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Vi viser til Høgskolen i Østfolds søknad til fristen 1. februar 2013 om akkreditering av mastergradsstudium i scenografi og romdesign (120 studiepoeng). De sakkyndige avga sin uttalelse i rapport datert 21. juni 2013 med tilleggsvurdering av 29. september 2013.

Vi vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende vedtak: Mastergradsstudium i scenografi ved Høgskolen i Østfold akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

NOKUT forutsetter at Høgskolen i Østfold fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Norges informasjonsteknologiske høgskole vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Sami Juhani Rintala
Sidsel Bech
Vedtaksdato: 30.09.2013
Saksnummer: 13/151