– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i Management of Demanding Marine Operations - Høgskolen i Ålesund

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Høgskolen i Ålesund søkte til søknadsfristen 1. september 2012 NOKUT om akkreditering av et mastergradsstudium i Management of Demanding Marine Operations (erfaringsbasert mastergradsstudium etter § 5, 90 studiepoeng). De sakkyndige avga sin uttalelse i rapport datert 2. januar 2013, med tilleggsvurdering av 1. februar 2012 .

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27.01.2011 nå er fylt, og mastergradsstudium i Management of Demanding Marine Operations (90 studiepoeng) ved Høgskolen i Ålesund, akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

NOKUT forutsetter at Høgskolen i Ålesund fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Høgskolen i Ålesund vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Stein Haugen
Margareta Lutzhoft
Vedtaksdato: 15.02.2013
Saksnummer: 12/435