– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i Information Systems - Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

OBS! Rapporten er på engelsk.

Vedtak

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole søkte til søknadsfristen 15.3.2011 NOKUT om akkreditering av mastergradstudium i Information Systems (120 sp.). De sakkyndige avga sin vurdering 23.6.2011.

Av vurderingen fremgår det at søknaden tilfredsstiller alle aktuelle krav i NOKUTs forskrift om utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften), vedtatt av NOKUTs styre 27.1.2011. På dette grunnlag fatter NOKUT følgende vedtak:
Mastergradsstudium i Information Systems ved Norges informasjonstekniske høgskole akkrediteres, jf. Universitets og høyskoleloven § 3-1.

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato. NOKUT forventer at Norges informasjonstekniske høgskole fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes det at de sakkyndiges merknader og anbefalinger vurderes i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole må selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere graden, jf. Universitets- og høyskoleloven § 3-2 (1).


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Espen Andersen
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Vedtaksdato: 02.09.2011
Saksnummer: 11/200