– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i brannsikkerhet (Fire Safety) – Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Omgjøring av NOKUTs vedtak 05.12.2014 der søknad om akkreditering av mastergradsstudium i brannsikkerhet (tidligere teknisk sikkerhet) ved Høgskolen i Stord/Haugesund ble avslått.

De sakkyndige avga en negativ vurdering og påla høyskolen å gjøre følgende endring i punkt 7-2 3. (studiets innhold og oppbygning):

  • Consequences, namely evacuation need to be added clearly in the study plan. This topic has to be more clearly specified in the description and in the knowledge, skills and general competence (learning outcome) of the course ING4006.
  • More specifically, the following topics need to be included in the learning outcome of ING4006:
    - Human behaviour in fire
    - Handcalculations on evacuation
    - Numerical models

Høgskolen i Stord/Haugesund ba i brev 18.12.2014 om forlenget klagefrist. I forbindelse med denne henvendelsen ble det opprettet kontakt mellom NOKUT og høyskolen. De sakkyndige krevde kun at høyskolen gjorde noen mindre endringer i emnebeskrivelsen og læringsutbyttebeskrivelsen for ett emne (ING4006). I kontakten med Høgskolen Stord/Haugesund kom det fram at høyskolen ønsket å gjøre endringene som de sakkyndige påla dem. NOKUT vurderte endringene som måtte gjøres som mindre og at det derfor var lite hensiktsmessig at høgskolen måtte sende inn en ny fullstendig søknad til neste frist. Høyskolen fikk dermed anledning til å sende inn en ny studieplan som var i tråd med de sakkyndiges krav. NOKUT mottok denne 12.01.2015.

NOKUT har etter forvaltningsloven § 35 mulighet til å omgjøre et vedtak. Etter en vurdering og på bakgrunn av de nye opplysningene, mener NOKUT at det er hensiktsmessig å omgjøre vedtaket.


Vedtak

NOKUT har etter de nye opplysningene vurdert vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013, og har etter dette truffet følgende vedtak:

Mastergradsstudium i brannsikkerhet (120 studiepoeng) ved Høgskolen Stord/Haugesund akkrediteres.

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato. NOKUT forutsetter at Høgskolen Stord/Haugesund fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at institusjonen vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Anne Dederichs
Javad Barabady
Vedtaksdato: 23.01.2015
Saksnummer: 14/69