– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i Applied Computer Science with Specialization in Software Integration – NITH

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

Vi viser til Norges informasjonsteknologiske høgskoles søknad til fristen 1. februar 2013 om akkreditering av mastergradsstudium i Applied Computer Science with Specialization in Software Integration (120 studiepoeng). De sakkyndige avga sin uttalelse i rapport datert 5. juli 2013 med tilleggsvurdering av 17. september 2013.

Vi vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende vedtak: Mastergradsstudium i Applied Computer Science with Specialization in Software Integration ved Norges informasjonsteknologiske høgskole akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

NOKUT forutsetter at Norges informasjonsteknologiske høgskole fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Norges informasjonsteknologiske høgskole vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Frode Eika Sandnes
Marianne Graves
Petersen
Vedtaksdato: 19.09.2013
Saksnummer: 13/149