– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som universitet - Universitetet i Nordland

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknad om akkreditering som universitet fra Høgskolen i Bodø besøkte institusjonen 27.- 28. april 2009, og leverte rapporten 29. juni 2010.

Sammendrag og konklusjon

Komiteen har gjennomgått og vurdert Høgskolen i Bodøs søknad med vedlegg, supplerende materiale og gjennomført et to dagers institusjonsbesøk og har på dette grunnlag utarbeidet denne rapporten. Alt materiale er vurdert ut fra Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og akkreditering av institusjoner i norsk høgre utdanning vedtatt av NOKUT 25. januar 2006, § 3-3 a-g – Kriterier for akkreditering av universitet.

Komiteen har fått et meget positivt inntrykk av høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon og av det omfattende og målrettede arbeidet som har vært nedlagt for å utvikle institusjonen både faglig og organisatorisk/styringsmessig. Komiteen har også merket seg høgskolens sterke forankring i regionen og de mange samarbeidsrelasjoner mellom høgskolen, samfunns- og næringsliv.

I del C av rapporten har komiteen i åtte kapitler vurdert høgskolen etter NOKUTs kriterier. Vi har beskrevet og vurdert det vi oppfatter som institusjonens sterke og svake sider og gitt våre anbefalinger for videreutvikling av institusjonens virksomhet. Vi har særlig merket oss det arbeidet som har vært gjort for å styrke utdanning på mastergradsnivå, forskning og forskerutdanning, faglig og organisatorisk. Dette er ressurskrevende virksomheter, og for en institusjon med store oppgaver innenfor profesjonsutdanningene er det særlig viktig å sørge for at også disse tilføres tilstrekkelige ressurser.

Etter komiteens mening tilfredsstiller høgskolen klart de kriteriene som knytter seg til institusjonens primærvirksomhet, infrastruktur og organisering, og fagbibliotek. Komiteen anser også de øvrige kriteriene som tilstrekkelig oppfylt, men mener, som det fremgår av våre vurderinger av disse, at høgskolen fortsatt må arbeide for å forbedre sin virksomhet på disse feltene.

Komiteen har følgelig konkludert med at Høgskolen i Bodø tilfredsstiller samtlige kriterier i NOKUTs forskrift.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 16. september 2010:

  1. Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet, slik disse er utformet § 3-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).

  2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

19. november 2010 ga Kongen i statsråd Høgskolen i Bodø status som universitet med virkning fra 1. januar 2011. Fra samme dato heter institusjonen Universitetet i Nordland.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Kirsti Koch Christensen
Torbjørn Hægeland
Elisabeth Kathleen Ofstad
Morten Sørlie
Lennart G. Svensson
Vedtaksdato: 16.12.2010