– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole - Lovisenberg diakonale høgskole

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknad om akkreditering som høyskole fra Lovisenberg diakonale høgskole besøkte institusjonen 29. september 2010, og leverte rapporten 17. november 2010.

Sammendrag og konklusjon

Komiteen har vurdert Lovisenberg diakonale høgskoles søknad med vedlegg og gjennomført et institusjonsbesøk av en dags varighet den 29. september 2010. Materialet er vurdert ut ifra Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, vedtatt av NOKUT 25. januar 2006, § 3-1, a) – g), Kriterier for akkreditering som høyskole.

Komiteen har fått et godt inntrykk av høgskolen som utdanningsinstitusjon, men den har noen utfordringer når det gjelder gjennomstrømming av studenter. Høgskolen har også systematisk utviklet forskningskompetanse og etablert gode relasjoner til andre forskningsmiljø og til praksisfeltet, og har en FoU-profil som er godt egnet for en profesjonsutdanningsinstitusjon innen fagområdet sykepleie. Komiteen mener det ikke bør være tvil om at høgskolen nå har tilstrekkelig akademisk modenhet til å forvalte en selvakkrediteringsrett.

I del B av rapporten har komiteen i syv kapitler beskrevet ulike sider ved høgskolens virksomhet som har relevans for akkrediteringen, og vurdert disse i forhold til NOKUTs kriterier. Komiteen har konkludert med at Lovisenberg diakonale høgskole tilfredsstiller samtlige kriterier i NOKUTs forskrift, og anbefaler NOKUTs styre at Lovisenberg diakonale høgskole gis akkreditering som høgskole.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 16. desember 2010:

  1. Lovisenberg diakonale høgskole tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er utformet § 3-1 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.
  2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at framtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av komiteens anbefalinger.

24. juni 2011 ga Kongen i statsråd Lovisenberg diakonale høgskole status som akkreditert høgskole med virkning fra 1. juli 2011.

Sakkyndige: Gunnar Grepperud
Jorunn Hæreid
Daniel Georg Weber
Kerstin Segesten
Vedtaksdato: 16.12.2010