– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som vitenskapelig høyskole – Kunsthøgskolen i Oslo

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Kunsthøgskolen i Oslo søkte 15. oktober 2014 om akkreditering av deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og om å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknad fra Kunsthøgskolen i Oslo besøkte institusjonen 15. og 16. juni, og leverte sin rapport 2. juli 2015.


Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 24. september 2015:

  1. Kunsthøgskolen i Oslo sin deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram tilfredsstiller kravene til akkreditering slik disse er utformet i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 7-5.
  2. Kunsthøgskolen i Oslo sin deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram akkrediteres. Akkrediteringen gjelder for fagområdet kunst, slik dette er avgrenset i tilsynsrapporten.
  3. Kunsthøgskolen i Oslo tilfredsstiller kravene til akkreditering slik disse er utformet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3.3 (2), og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning §§ 4-1 til 4-6.
  4. Kunsthøgskolen i Oslo akkrediteres som vitenskapelig høyskole for fagområdet kunst, jf. punkt 2 i vedtaket.

Kunnskapsdepartementet fastsatte i juni 2016 at Kunsthøgskolen i Oslos deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram akkrediteres som tilsvarende doktorgradsprogram. Med denne akkrediteringen har Kunsthøgskolen i Oslo fått fullmakt til selv å opprette utdanninger på mastergradsnivå innen fagområdet kunst, slik dette er avgrenset i den sakkyndige komiteens tilsynsrapport.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Ole Lützow-Holm
Henrik Oxvig
Birgitte Sauge
Ellen M. Stabell
Vedtaksdato: 24.09.2015