– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole – Stiftelsen Diakonova

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Stiftelsen Diakonova søkte 31. oktober 2013 NOKUT om akkreditering som høyskole.


Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 22. mai 2014:

  1. Stiftelsen Diakonova tilfredsstiller standardene og kriteriene for akkreditering som høyskole, slik disse er utformet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-3 (1), og i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning §§ 3-1 til 3-6.
  2. Stiftelsen Diakonova akkrediteres som høyskole.

12. september 2014 ga kongen i statsråd Stiftelsen Diakonova status som akkreditert høyskole med virkning fra samme dag.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Elin Nesje Vestli
Anita Lyssand
Anders Kvernmo
Langset
Jens Rasmussen
Vedtaksdato: 22.05.2014