– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som vitenskapelig høyskole - Høgskolen i Molde

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

I 2007 vedtok NOKUTs styre at Høgskolen i Molde ikke fylte kravene til akkreditering. Institusjonen sendte en klage til Klagenemda, som medførte at saken ble sendt tilbake til NOKUTs styre for ny behandling.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 18. juni 2009:

  1. Høgskolen i Molde tilfredsstiller NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering som institusjon;
    § 3-2b: Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder innenfor fagområdet logistikk. I henhold til nevnte forskrift;
    § 3-2 a-g, tilfredsstiller Høgskolen i Molde dermed de formelle kravene for akkreditering som vitenskapelig høgskole innenfor fagområdet logistikk.  Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av de to sakkyndige komiteenes vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidige egenevalueringer reflekterer oppfølging av dette.

  2. Den sakkyndige komiteens vurdering avdekker at det kan være tvil om hva som er fortolkningen av og intensjonen bak betegnelsen "vitenskapelig høyskole". Departementet anbefales å vurdere dette før søknad fra Høgskolen i Molde behandles.

20. november 2009 ga Kongen i statsråd Høgskolen i Molde status som vitenskapelig høyskole innenfor fagområdet logistikk med virkning fra 1. januar 2010. Fra samme dato heter høyskolen "Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk".

 

Sakkyndige: Torleiv Austad
Tove Bull
Anita Lukka
Eva Lian
Jan-Olav Øderud
Vedtaksdato: 18.06.2009