– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole – Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 14. september 2017:

  1. Fjellhaug Internasjonale Høgskole tilfredsstiller kravene til akkreditering slik de er utformet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning FOR-2010-02-01-96 forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) FOR -2013-02-28-237.
  2. Fjellhaug Internasjonale Høgskole akkrediteres som høyskole.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Elin-Sofie Nesje Vestli
Jens Rasmussen
Rolf Ekenes
Kristian Myhre
Vedtaksdato: 14.09.2017