– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole – Dronning Mauds Minne - Høgskole for førskolelærerutdanning

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidete fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Sammendrag og konklusjon

Komiteen har gjennomgått og vurdert søknaden fra Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning med supplerende informasjon, gjennomført institusjonsbesøk og deretter utarbeidet rapporten.

Det skiftlige materialet og informasjonen fra institusjonsbesøket er vurdert etter § 3-1 i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (NOKUT 25.01.2006), med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005 nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler.

Alle kriteriene har samme verdi – og like stor betydning for vurderingene. Kriteriene vektlegger kvaliteten ved:

  1. institusjonens primærvirksomhet,
  2. institusjonens organisering og infrastruktur,
  3. forskning og faglig utviklingsarbeid,
  4. vitenskapelig personale,
  5. studier,
  6. nasjonale og internasjonale nettverk og
  7. bibliotek.

På dette grunnlaget har komiteen utarbeidet denne rapporten. I samsvar med mandatet som pålegger komiteen å foreta en vurdering av om DMMH tilfredsstiller alle kriterier til akkreditering som høgskole, finner komiteen at høgskolen tilfredsstiller kriteriene til høgskole i henhold til NOKUTs forskrift på følgende punkter:

§ 3-1a1 Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling, rapportens pkt C1.

§ 3-1a2 Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten, rapportens pkt. C2.

§ 3-2 b; Institusjonen skal ha forsknings- og faglig utviklingsvirksomhet relatert til sine fagområder, rapportens pkt. C3.

§ 3-1c Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på sentrale fagområder som inngår i studiene, rapportens pkt. C4.

§ 3-1d Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir selvstendig rett til å tildele lavere grad, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst to år, rapportens pkt. C5.

§3-1f Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapportens pkt. C6.

§ 3-2g Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek, rapportens pkt. C7.

Komiteen konkluderer enstemmig med at DMMH tilfredsstiller kriteriene for akkreditering som høgskole.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 28. oktober 2008:

  1. Dronnings Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er utformet i kapittel 3 § 3-1 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).

  2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

18. oktober 2008 ga Kongen i statsråd Dronning Mauds Minne status som akkreditert høyskole med virkning fra 20. oktober 2008.


Last ned hele dokumentet: 

Sakkyndige: Sverre Dag Mogstad
Gunilla Svingby
Sonni Olsen
Eli Blakstad
Erik Hojem
Vedtaksdato: 28.10.2008