– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole – Bjørknes Høyskole

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidede fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Bjørknes Høyskole søkte i brev av 2. april 2013 NOKUT om akkreditering som høyskole.


Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 19. juni 2014:

  1. Bjørknes Høyskole tilfredsstiller ikke alle standardene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-3 (1) og i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) §§ 3-1 til 3-6

    • Bjørknes Høyskole har ikke tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier.
    • Bjørknes Høyskole oppfyller ikke kravene til forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
    • Bjørknes Høyskole har ikke tilstrekkelig antall ansatte med relevant kompetanseprofil til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgaver i høyskolens fagområder.

  2. Bjørknes Høyskole akkrediteres ikke som høyskole.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Halvor Austenå
Cecilia K. Hultberg
Åsne Høgetveit
Bernt Gudmund
Apeland
Vedtaksdato: 19.06.2014