– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering som høyskole - Ansgar Teologiske Høgskole

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori og få utvidete fullmakter. NOKUT har fått i oppdrag å behandle søknader om institusjonsakkreditering.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknad om akkreditering som høgskole fra Ansgar Teologiske Høgskole besøkte institusjonen 14.-15. september 2010 og leverte rapporten 22. november 2010.

Komiteens vurderinger og konklusjoner er basert på søknadsdokumentet med vedlegg, supplerende informasjon og gjennomført institusjonsbesøk.

Sammendrag og konklusjon

Det skiftlige materialet og informasjonen fra institusjonsbesøket er vurdert etter § 3-1 i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (NOKUT 25.01.2006), med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005 nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler, nå hjemlet i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010.

Alle kriteriene har samme verdi – og like stor betydning for vurderingene. Kriteriene vektlegger:

 1. institusjonens primærvirksomhet,
 2. institusjonens organisering og infrastruktur,
 3. forskning og faglig utviklingsarbeid,
 4. vitenskapelig personale,
 5. studier,
 6. nasjonale og internasjonale nettverk og
 7. bibliotek.

I samsvar med mandatet som pålegger komiteen å foreta en vurdering av om Ansgar Teologiske Høgskole tilfredsstiller alle standarder og kriterier til akkreditering som høgskole, finner komiteen at høgskolen tilfredsstiller standardene og kriteriene i henhold til NOKUTs forskrift på følgende punkter:

§ 3-1a1 Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling: rapportens del C1

§ 3-1a2 Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten: rapportens del C2.

§ 3-2 b Institusjonen skal ha forsknings- og faglig utviklingsvirksomhet relatert til sine fagområder: rapportens del C3.

§ 3-1c Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på sentrale fagområder som inngår i studiene: rapportens del C4.

§ 3-1d Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir selvstendig rett til å tildele lavere grad, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst to år: rapportens del C5.

§3-1f Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid: rapportens del C6.

§ 3-2g Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek: rapportens del C7.

Komiteen konkluderer enstemmig med at Ansgar Teologiske Høgskole tilfredsstiller alle standarder og kriterier for akkreditering som høgskole.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet i NOKUTs styre 16. desember 2010:

 1. Ansgar Teologiske Høgskole tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole slik disse er utformet i §3-1 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.

 2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av de sakkyndige vurderinger og
  anbefalinger for sin videre utvikling og at framtidig egenevaluering reflekterer
  oppfølgingen av dette.

24. juni 2011 ga kongen i statsråd Ansgar Teologiske Høgskole status som akkreditert høyskole med virkning fra 1. juli 2011.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Bjarne Kvam
Margit Warburg
Dag Kullerud
Ina Tandberg
Vedtaksdato: 16.12.2010