– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudet målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming – Fagskolen i Oslo Akershus

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av målrettet miljøarbeid, 60 fagskolepoeng nettbasert undervisning med samlinger, ved Fagskolen Oslo Akershus som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen. Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 4. mars 2016 og i tilsynsrapporten.

Vedtaket gjelder for samlinger på studiestedet Rud videregående skole.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1)

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Georg Skutlaberg
Vegard Meland
Ingvild Skjetne
Vedtaksdato: 12.10.2016
Saksnummer: 16/00297