– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudet lokal gastronomi – Fagskolane i Hordaland

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT ved direktøren anser ikke de faglige kravene for godkjenning av utdanningen lokal gastronomi, 120 fagskolepoeng nettbasert med samlinger, ved Fagskolane i Hordaland som oppfylt. Vi avslår derfor søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1) (heretter NOKUT-forskriften)

NOKUT har ikke mottatt tilbakemelding fra søkeren, på de sakkyndiges vurdering i utkast til tilsynsrapport. Vi har fattet vedtak om avslag basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen og den sakkyndige rapporten.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Eldbjørg Marie Schön
Elisabeth Hermansen
Jens Breivik
Vedtaksdato: 09.09.2016
Saksnummer: 16/00386