– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoletilbudet ernæring i pleie- og omsorgstjenester – AOF Hordaland, Sogn og Fjordane

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av ernæring i pleie- og omsorgstjenester, 30 fagskolepoeng stedbasert undervisning, ved AOF Hordaland – Sogn og Fjordane som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen.

Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 17. februar 2016 og i tilsynsrapporten. Vedtaket gjelder for studiestedet Bergen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1)

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om godkjenning basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen, den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres og tilleggsvurderingen fra de sakkyndige.

Godkjenningen forutsetter at dere starter opp utdanningen innen to år. Godkjenningen er gyldig fra vedtaksdatoen. Det er et vilkår for godkjenningen at utdanningen startes opp innen to år fra vedtaksdatoen. Dersom dere ikke har startet opp utdanningen innen to år, vil godkjenningen automatisk opphøre.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Kirsten Bjørklund
Holven
Ane Cecilie Westerberg
Vedtaksdato: 16.09.2016
Saksnummer: 16/00327