– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoletilbudet barn med særskilte behov – eCademy AS

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke denne betegnelsen, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT.

Vedtak

For å få vedtak om godkjenning måtte eCademy AS legge frem en bindende avtale om praksisplasser med Espira Gruppen AS innen 8. mars 2017. 16. februar 2017 sendte eCademy avtale om praksisplasser. Vi vurderer avtalen som tilfredsstillende.

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av ny undervisningsform, stedbasert, for fagskoleutdanningen barn med særskilte behov, 60 fagskolepoeng, ved eCademy AS som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen med ny undervisningsform.

Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i den opprinnelige godkjenningen, søknaden av 4. mars 2016 og i tilsynsrapporten.

Vedtaket gjelder for følgende studiesteder:

  • Oslo
  • Bergen

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1)

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om godkjenning basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen, den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres, tilleggsvurderingen fra de sakkyndige og ettersendt avtale om praksisplasser.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Agnethe Steffensen
Lone
Berit Smedsrudhagen
Vedtaksdato: 20.02.2017
Saksnummer: 16/00351