– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoleområdet helse og oppvekst – AOF Haugaland

Tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning, kan på bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette fagskoleutdanninger innen avgrensede fagområder jf. § 2 i lov om fagskoleutdanning. Søknad om godkjenning av fagområde skal vurderes opp mot standarder og kriterier i kapittel 8 i NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.

Vedtak

Søknad om godkjenning av fagområdet helse og oppvekst fra AOF Haugaland oppfyller på en tilfredsstillende måte kravene til godkjenning slik de er utformet i fagskoleloven, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og fagskoletilsynsforskriften. Søknaden gjelder også fullmakt til å opprette utdanninger på nye studiesteder. Søknaden gjelder ikke fullmakt til å opprette nettbaserte utdanninger.

Søknad om godkjenning av fagområdet helse og oppvekst ved AOF Haugaland godkjennes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Marta Grongstad
Tone Hee Åker
Victoria Søyland
Ida Pleym Sandvik
Vedtaksdato: 25.10.2016
Saksnummer: 15//700, 16/00160