– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om godkjenning av fagskoleområdet design, kommunikasjon og teknologi – Høyskolen Kristiania

Tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning, kan på bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette fagskoleutdanninger innen avgrensede fagområder jf. § 2 i lov om fagskoleutdanning. Søknad om godkjenning av fagområde skal vurderes opp mot standarder og kriterier i kapittel 8 i NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.

Vedtak

Vi finner at Høyskolen Kristiania tilfredsstiller kravene til godkjenning av fagområdet design, kommunikasjon og teknologi. Kravene for godkjenning av fagområde er utformet i fagskoleloven, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og fagskoletilsynsforskriften.

Søknad om godkjenning av fagområdet design, kommunikasjon og teknologi ved Høyskolen Kristiania godkjennes. Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbasert utdanninger. Det gis ikke fullmakt til å opprette nye studiesteder for stedbaserte utdanninger. Det gis heller ikke fullmakt til å opprette nettbaserte utdanninger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

  • lov om fagskoleutdanning § 2
  • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Henning Birkeland
Hildegard Johannessen
Svein Størksen
Anette Perez
Vedtaksdato: 14.09.2017
Saksnummer: 16/00080