– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av bachelorgradsstudium i nautikk – Høgskolen i Sørøst-Norge

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne tilsynsrapporten er resultat av NOKUTs revidering av bachelorgradsstudiet nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold).

Revideringen er utført som en del av NOKUTs tilsyn med eksisterende virksomhet. NOKUTs styre fattet 4. april 2014 vedtak om revidering. Revidering av akkrediterte studier er NOKUTs strengeste form for tilsyn.

NOKUTs styre konkluderte 23. april 2015 at Høgskolen i Sørøst-Norge ikke oppfylte alle kravene i studietilsynsforskriften. Høgskolen i Sørøst-Norge ble gitt frist til 25. april 2016 for å dokumentere at kravene var oppfylt på en tilfredsstillende måte.

Vedtak

NOKUTs styre fattet i møte 7. september 2016 følgende vedtak:

  1. Bachelorgradsstudiet  i nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller kravene for studier på første syklus, jf. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, studietilsynsforskriften:

    § 7-1 Grunnleggende forutsetning for akkreditering
    § 7-2 Plan for studiet
    § 7-3 Fagmiljø tilknyttet studiet

  2. NOKUT forventer at Høgskolen i Sørøst-Norge følger rådene og anbefalingene i det videre arbeidet med utvikling av bachelorgradsstudiet i nautikk. NOKUT forutsetter at Høgskolen i Sørøst-Norge fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige Egil Pedersen
(del 1): Rune Vikse
Øyvind Sørbotten
Simon Bek
Rasmussen
Dorte Smedegaard
Schmidt
Bjørn Egil Asbjørnslett
Marte Murberg
Gjermund Langset
Sakkyndige Bjørn Egil
(del 2): Asbjørnslett
Dorte Smedegaard
Schmidt
Rune Vikse
Simon Bek
Rasmussen
Gjermund Langslet
Vedtaksdato: 07.09.2016