– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling – NMBU

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Denne revideringen ble utført som en del av NOKUTs samarbeidstilsyn 2015–2016.

Samarbeidstilsynet er et såkalt tematisk tilsyn av universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

Vedtak

NOKUTs styre fattet i møte 14. juni 2017 følgende vedtak:

 1. Erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) oppfyller ikke følgende krav for studier i annen syklus, jf. forskrift om tilsyn med studiekvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 (tidligere studietilsynsforskrift):
  – Grunnleggende forutsetninger for akkreditering § 7-1 1
  – Plan for studiet §§ 7-2 2, 7-2 3, 7-2 7, 7-2 8
  – Fagmiljø tilknyttet studiet §§ 7-3 2, 7-3 3, 7-3 4
 2. NMBU må innen 31. januar 2018 enten legge frem en oversikt over iverksatte forbedringstiltak for erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) i samsvar med den sakkyndige vurderingen, eller legge frem et styrevedtak om nedlegging av studiet.
 3. NMBU må i begge tilfeller og innen samme frist legge frem en oversikt over de studenter som fortsatt er registrert som aktive på studiet pr. 1. januar 2018.
 4. NMBU må redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre studentene nevnt i punkt 3 en kvalitetssikret fullføring av studiet.
 5. NOKUT vil etter fristen 31. januar 2018 vurdere om akkrediteringen av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) skal trekkes tilbake.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-1 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-9.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Marit Støre-Valen
Kauko Jussi Viitanen
Sondre Jakobsen
Kåre Lilleholt
Vedtaksdato: 14.06.2017