– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av årsenhet i billedkunstfag – Rudolf Steinerhøyskolen

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

NOKUT vedtok 22. mai 2014 å iverksette revidering av årsenhet i billedkunstfag (60 studiepoeng) ved Rudolf Steinerhøyskolen. Beslutningen om revidering ble fattet av NOKUTs styre.

NOKUTs styre konkluderte den 11. juni 2015 med at Rudolf Steinerhøyskolen ikke oppfylte alle kravene i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Rudolf Steinerhøyskolen ble gitt frist til 30. november 2015 for å dokumentere at kravene i studietilsynsforskriften var oppfylt på en tilfredsstillende måte.

OBS! Studiet har endret navn til årsenhet i form og farge i et steinerpedagogisk perspektiv.

Vedtak

Vi vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende vedtak:

  1. Årsenhet i form og farge i steinerpedagogisk perspektiv (60 studiepoeng) oppfyller nå kravene til studier på første syklus. Akkrediteringen av utdanningen opprettholdes.
  2. NOKUT følger opp utviklingen av FoU-arbeidet ved institusjonen i tråd med de sakkyndiges anbefalinger i løpet av 2017.

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Boel Christensen-
Scheel
Lars Bent Pettersen
Eva Maria-Ahlquist
Göran Krantz
Hans Christian
Lichtenberg
Vedtaksdato: 15.03.2016