– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av årsenhet i billedkunstfag – Rudolf Steinerhøyskolen

NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT har i tilsynsforskrift fastsatt kriterier for tilsyn med eksisterende virksomhet.

Vedtak

Årsenhet i Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv (tidligere årsenhet i billedkunstfag) oppfyller ikke kravene til følgende kriterier for studier på første syklus, jf. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, studietilsynsforskriften:

§7-2 2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

§7-2 7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.

§7-2 8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart.

§7-3 4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

Høyskolen gis frist til 30. november 2015 til å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften §7-2 2., §7-2 7., §7-2 8. og §7-3 4.

NOKUT ber høyskolen å legge til grunn studietilsynsforskriftens bestemmelser og de sakkyndiges vurderinger, krav og råd ved utvikling av studiet.


Les hele dokumentet:

Sakkyndige: Boel Christensen-
Scheel
Lars Bent Pettersen
Eva Maria-Ahlquist
Göran Krantz
Hans Christian
Lichtenberg
Vedtaksdato: 11.06.2015