– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av fagskoleutdanningene boreteknologi og brønnservice – Petroleumsteknisk Akademi AS

Revidering av godkjente utdanninger er en kontroll av at utdanningskvaliteten fortsatt tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning.

NOKUTs styre fattet 22. mai 2014 vedtak om at NOKUT skulle revidere de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ved Peteka. Revideringen av de grunnleggende forutsetningene var en rent administrativ vurdering foretatt av NOKUT. 10. februar 2015 vedtok NOKUTs styre å utvide revideringen til også å gjelde de faglige sidene ved utdanningene boreteknologi og brønnservice.

Vedtaket om revidering ble fattet med hjemmel i:

  • Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1)

NOKUTs styre fattet 11. februar 2016 vedtak om at vilkårene for godkjenning av fagskoleutdanning ikke var oppfylt for utdanningene boreteknologi og brønnservice ved Petroleumsteknisk Akademi AS (heretter benevnt som Peteka). Peteka fikk frist til 13. mai 2016 for å dokumentere at alle krav var tilfredsstillende oppfylt (opprettingsfrist).

Vedtak

NOKUTs styre fattet følgende vedtak 7. september 2016:

  1. Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanningene ved Petroleumsteknisk Akademi AS er ikke oppfylt, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Utdanningen boreteknologi oppfyller ikke de faglige kravene, jf. fagskoletilsynsforskriften §§ 3-2 til 3-7.
  2. NOKUTs styre trekker tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningen boreteknologi ved Petroleumsteknisk Akademi AS, jf. fagskoletilsynsforskriften § 6-1.
  3. NOKUTs styre trekker tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningen brønnservice ved Petroleumsteknisk Akademi AS da flere av de grunnleggende forutsetningene for å drive fagskoleutdanning ikke er oppfylt, jf. fagskoletilsynsforskriften § 6-1.
  4. Petroleumsteknisk Akademi AS skal umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudene, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4 (6).

Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Øystein Arild
Børge Harestad
Eigil Aam Indrehus
Morten Albertsen
Stormo
Arne Winther
Vedtaksdato: 07.09.2016