– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av videreutdanning i profesjonell musikkproduksjon og internasjonal musikkindustri – Lillehammer Institute of Music Production Industries AS

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt. NOKUT forutsetter at institusjonen publiserer sin eksamensforskrift på lovdata fortest mulig, og senest 6 måneder etter vedtaksdato.

Vi akkrediterer derfor utdanningen Videreutdanning i profesjonell musikkproduksjon og internasjonal musikkindustri (60 studiepoeng) ved Lillehammer Institute of Music Production Industries AS. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato og er ikke tidsbegrenset.

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen, den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres og tilleggsvurderingen fra de sakkyndige.

NOKUT forutsetter at Lillehammer Institute of Music Production Industries AS fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Lillehammer Institute of Music Production Industries AS vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Jan Bang
Audun Molde
Vedtaksdato: 04.07.2016
Saksnummer: 16/00481