– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av bachelorgradsstudium i personlig trening, ernæring og coaching – Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT har vurdert vilkårene i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) av 28.02.2013, og har etter dette truffet følgende vedtak:

Søknad om akkreditering av bachelorgradsstudium i personlig trening, ernæring og coaching (stedlig og nettstudium (180 studiepoeng) ved Bjørknes Høyskole avslås.

Begrunnelse for vedtak

Følgende krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av er ikke oppfylt:

§7-1 (1) krav i lov om universiteter og høyskoler

§ 7-1 (3) Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan
etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.

§ 7-1 (4) For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene.

§ 7-2 (1) Studiet skal ha et dekkende navn.

§ 7-2 (2) Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

§ 7-2 (3) Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.

§ 7-2 (4) Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.

§ 7-2 (5) Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.

§ 7-2 (6) Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.

§ 7-2 (7) Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.

§ 7-2 (8) Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart.

§ 7-2 (9) Studiet skal ha lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.

§ 7-3 (1) Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.

§ 7-3 (2) Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet.

§ 7-3 (3) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.

§ 7-3 (4) Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

§ 7-3 (5) For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Anne Marte Pensgaard
Inga Thorsdottir
Vedtaksdato: 01.03.2016
Saksnummer: 16000/29