– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av bachelorstudium i manus – scenetekst og tv-drama – NSKI Høyskole AS

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt. Vi akkrediterer derfor utdanningen bachelor i manus – scenetekst og tv-drama (180 studiepoeng) ved NSKI Høyskole AS. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen, den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres og tilleggsvurderingen fra de sakkyndige.

NOKUT forutsetter at NSKI Høyskole AS fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventer vi at NSKI Høyskole AS vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Edvard Normann
Rønning
Monica Boracco
Vedtaksdato: 13.03.2017
Saksnummer: 16/01043