– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av bachelorgradsstudiet internasjonale studier – Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er oppfylt.

Vi akkrediterer derfor utdanningen Bachelorgradsstudium i internasjonale studier (180 studiepoeng) ved Bjørknes Høyskole. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato og er ikke tidsbegrenset. NOKUT vil imidlertid følge opp studietilbudet gjennom et oppfølgende tilsyn etter 3 år.

Bakgrunn for vedtaket

Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen, den sakkyndige rapporten, tilsvaret deres og tilleggsvurderingen fra de sakkyndige.

NOKUT gjør oppmerksom på at Bjørknes Høyskole må revidere vedtekter i tråd med vurderingen som er gjort i den sakkyndige rapporten. NOKUT forventer at reviderte vedtekter, der det kommer fram at styret er det øverste organ ved institusjonen, blir fremmet og vedtatt ved neste generalforsamling. NOKUT ber Bjørknes høyskole dokumentere at reviderte vedtekter er godkjent av generalforsamlingen så snart som mulig, og senest innen ett år etter akkrediteringsvedtak. NOKUT vil følge opp Bjørknes Høyskole på dette punktet.

NOKUT forutsetter at Bjørknes Høyskole fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventer vi at Bjørknes Høyskole vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Aslaug Grov Almås
Isabell Schierenbeck
Dag Einar Thorsen
Vedtaksdato: 18.02.2016
Saksnummer: 16/00066, 15/544