– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknad om akkreditering av bachelorgradsstudium i anvendt psykologi – Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor fullmaktsområdet sitt, må den søke NOKUT om dette.

Vedtak

NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende vedtak:

Bachelorgradsstudium i anvendt psykologi (180 studiepoeng) ved Bjørknes Høyskole AS akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

NOKUT forutsetter at Bjørknes Høyskole AS fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Bjørknes Høyskole AS vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utviklingen av studiet.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Torbjørn Rundmo
Silje Marie Haga
Kirsti Rye Ramberg
Vedtaksdato: 23.06.2015
Saksnummer: 14/476