– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Oppfølging tre år etter vedtak om nytt studium

Samlerapport for 35 studier

Sammendrag

Tre år etter at en høyere utdanningsinstitusjon har mottatt NOKUTs vedtak om akkreditering av et nytt studietilbud, følger NOKUT opp utviklingen i studietilbudet. Hensikten er både å kartlegge hvordan de selv følger opp de sakkyndiges råd, og hvordan de utvikler utdanningskvaliteten slik at den til enhver tid er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Prosessen er gjennomført uten bruk av sakkyndige og dermed uten faglig vurdering av det enkelte studiet. Her er det lagt vekt på sammenlikning, trender og tendenser i kvalitative områder som læringsutbyttebeskrivelser, vurdering av studentenes arbeidsomfang og oppfølging av sakkyndige råd, samt utvikling av studenter og fagmiljø.

  • De fleste studietilbudene har tilfredsstillende læringsutbyttebeskrivelser, men alle blir rådet til å utvikle disse videre slik at de gir enda tydeligere beskrivelse av hvilken kompetanse kandidaten skal ha oppnådd.
  • Institusjonenes oppfatning av hva som er og bør være arbeidsinnsatsen for en typisk student, er uklar. Institusjonene bør etablere rutiner som regelmessig kan sikre studienær dokumentasjon av hvordan studentene selv opplever sin arbeidsmengde.
  • Det kan se ut til at institusjonene overvurderer studentrekrutteringen når de søker om akkreditering av nytt studietilbud. Her er resultatet noe usikkert fordi ikke alle institusjonene har tatt opp studenter umiddelbart.
  • Det mest oppsiktsvekkende ved denne undersøkelsen er utvikling av fagmiljøet som er knyttet til hvert studietilbud. Ikke alle klarer å opprettholde fagmiljøets størrelse og profil slik som de beskrev det i den opprinnelige søknaden. For ph.d. gjelder også strengere krav til fagmiljø nå enn ved akkrediteringstidspunket. Kravet er at utdanningskvaliteten skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene.
  • Alle institusjonene har fulgt opp de rådene de har fått av sakkyndige til videre utvikling på en tilfredsstillende måte.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Tove Blytt Holmen
Gertie De Fraeye
Magnus Strand Hauge
Luna Solheim
Rapportnr: 2016-3
Dato: 06.04.2016