– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen

Sammendrag

1. desember 2016 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og 12 utdanningsinstitusjoner den tredje nasjonale deleksamenen i matematikk for grunnskolelærerutdanning 1–7 (GLU 1–7) og grunnskolelærerutdanning 5–10 (GLU 5–10). Totalt 1059 studenter gjennomførte eksamen og fikk sensur. Eksamenen omfattet alle GLU-studenter som fulgte undervisning i høstsemesteret hvor eksamenstemaet undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning inngikk. I tillegg er det noen studenter som har tatt denne eksamenen som en kontinuasjonseksamen. Denne rapporten må ses i sammenheng med den første delrapporten, som omhandlet den nasjonale deleksamenen som ble avholdt 1. desember 2015, og den andre delrapporten som omhandlet deleksamenen som ble avholdt 11. mai 2016.

Resultatene for høstens nasjonale deleksamen var mye bedre enn for våren 2016, og tilnærmet like resultatene for høsten 2015. Høsten 2016 strøk kun 9,2 prosent av kandidatene, og 24,4 prosent fikk A eller B. Dette er tilnærmet likt resultatene for høsten 2015, hvor andelen kandidater som fikk A eller B var 28,3 prosent, og andelen som strøk var 10,4 prosent. Våren 2016 strøk hele 37 prosent av kandidatene, og kun 6,6 prosent fikk karakteren A eller B. Årsakene til at resultatene høsten 2016 var bedre enn våren 2016 er sammensatte, og våre analyser peker i retning av fire hovedfaktorer eller en kombinasjon av disse.

Én faktor er at andelen studenter fra GLU 1–7 var langt høyere ved vårens eksamen enn ved eksamenene på høsten. Analysene viser at studenter ved GLU 5–10, som selv har valgt matematikk, gjør det bedre enn studenter ved GLU 1–7, som har matematikk som et obligatorisk emne.

En annen faktor er at et stort antall studenter med høy sannsynlighet har nedprioritert den nasjonale deleksamenen våren 2016 til fordel for ordinære eksamener i matematikk. Nytt fra høsten 2016 er at nasjonal deleksamen nå er tellende på vitnemålet, og det får dermed større konsekvenser om studentene ikke består eksamen. Dette har trolig økt studentenes innsats og resultert i bedre karakterer enn for våren 2016.

Den tredje faktoren er studentenes startkompetanse, målt i karakterpoeng fra videregående skole. Startkompetanse viste seg å forklare noe av variasjonen i resultatene fra eksamen, der studenter som har gjort det bra på videregående også gjør det bedre på nasjonal deleksamen, men effektene var ikke veldig sterke og forklarer heller ikke endringen i resultatene over tid.

Den siste faktoren er oppgavesettets vanskelighetsgrad og sensorveiledningen. Analysene fra de tre eksamenene viser at det var noen flere enklere oppgaver i 2015 enn våren 2016, og at eksamenen høsten 2016 var en anelse lettere enn våren 2016. Undersøkelsene blant sensorene er i samsvar med funnene fra Rasch-analysene. Det er med andre ord sannsynlig at oppgavesettet var noe vanskeligere våren 2016.

NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene tre ganger, og gjennomføringen av både eksamenen og sensuren har fungert svært godt. Nasjonale deleksamener kan i prinsippet fungere som et godt virkemiddel i sektorens kvalitetsarbeid, og etter at eksamenen nå er tellende, gir nok resultatene et mer korrekt bilde av studentenes kunnskapsnivå.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kristina C. Skåtun
Kjersti Tokstad
(prosjektleder)
Dato: 15.03.2017