– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen

Delrapport 2

Sammendrag

11. mai 2016 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og 13 utdanningsinstitusjoner den andre nasjonale deleksamenen i matematikk for grunnskolelærerutdanning 1–7 (GLU 1–7) og grunnskolelærerutdanning 5–10 (GLU 5–10). Totalt 997 studenter gjennomførte eksamen og fikk sensur. Eksamenen omfattet alle GLU-studenter som fulgte undervisning i vårsemesteret hvor eksamenstemaet undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning inngikk. I tillegg er det noen studenter som har tatt denne eksamenen som en kontinuasjonseksamen. Denne delrapporten må ses i sammenheng med den første delrapporten, som omhandlet den nasjonale deleksamenen som ble avholdt 1. desember 2015.

Resultatene for vårens nasjonale deleksamen er svake, både på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå, og de er langt svakere enn resultatene på den nasjonale deleksamenen som ble avholdt i desember 2015. Våren 2016 strøk hele 37 prosent av kandidatene, og kun 6,6 prosent fikk karakteren A eller B. Andelen kandidater som fikk A eller B høsten 2015, var 28,3 prosent, og andelen som strøk, var 10,4 prosent. Årsakene til de svake resultatene er sammensatte, og våre analyser peker i retning av fire hovedfaktorer eller en kombinasjon av disse.

Én faktor er at et stort antall studenter med høy sannsynlighet har nedprioritert den nasjonale deleksamenen til fordel for ordinære eksamener i matematikk, og derfor kan vi ikke stole på at resultatene gir et korrekt bilde av studentenes kunnskapsnivå. Den nasjonale deleksamenen i grunnskolelærerutdanningene er obligatorisk, men ikke tellende for studentene. Dersom nasjonale deleksamener skal kunne brukes til å gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og samtidig være et virkemiddel for institusjonene i deres egen kvalitetsutvikling, må man kunne stole på resultatene. Derfor bør nasjonale deleksamener være tellende for studentene.

En annen faktor er at andelen studenter fra GLU 1–7 var langt høyere ved vårens eksamen enn ved høstens eksamen. Analysene viser at studenter ved GLU 5–10, som selv har valgt matematikk, gjør det bedre enn studenter ved GLU 1–7, som har matematikk som et obligatorisk emne.

Den tredje og siste faktoren er oppgavesettets vanskelighetsgrad og sensorveiledningen. Analysene fra de to eksamenene viser at det var noen flere enklere oppgaver i 2015 enn i 2016, og at det var enklere for studentene å oppnå ett poeng på enkeltoppgaver. Undersøkelsene blant sensorene støtter funnene fra Rasch-analysene. Det er med andre ord sannsynlig at oppgavesettet var noe vanskeligere, og at sensorveiledningen bidro til at det var vanskeligere å oppnå ett poeng på noen av enkeltoppgavene.

I tillegg til å forklare resultatforskjellene har vi også vist at studentenes startkompetanse (målt i karakterpoeng fra videregående skole) har stor innvirkning på resultatene. Det samme gjelder matematikkarakteren fra videregående skole. Studenter med 4 eller bedre i matematikk gjør det systematisk bedre enn studenter med dårligere enn 4 i matematikk. NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene to ganger, og gjennomføringen av både eksamenen og sensuren har fungert svært godt. Nasjonale deleksamener kan i prinsippet fungere som et godt virkemiddel i sektorens kvalitetsarbeid, men det må legges bedre til rette for at resultatene skal kunne gi et mer korrekt bilde av studentenes kunnskapsnivå.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Kjersti Tokstad
Rapportnr: 2016-4
Dato: 12.07.2016